Aktualne projekty:

W związku z realizacją projektu w ramach inicjatywy EUREKA firma ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg na nabycie formy wtryskowej kraty – 1 sztuki formy gorąco-kanałowej do produkcji wyrobu z kompozycji polimerowo-gumowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIK NR 5
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

Projekt unijny


ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Wykorzystanie nowych materiałów porecyklingowych w innowacyjnej technologii wytwarzania ulepszonych produktów użytkowych

Cel projektu: Projekt polega na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania gotowych wyrobów użytkowych z wykorzystaniem materiałów porecyklingowych charakteryzujących się większą odpornością na deformacje, wzrostem wytrzymałości na pękanie oraz unikalnym składem materiałowym.

Efekty projektu: Planowana inwestycja w efekcie doprowadzi do wprowadzenia na rynek nowego produktu i dywersyfikuje ofertę naszej firmy o nowe produkty z tworzyw sztucznych. Nowe produkty będą znacząco zmodyfikowane, o ulepszonych właściwościach, umożliwiającym efektywne i uzasadnione ekonomicznie wtórne wykorzystanie pomijanych dotychczas przez recyklerów odpadów folii PE/PA.

Wartość projektu:  27 971 682,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 14 671 723,80 PLN

Projekt unijny


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Cel projektu: wdrożenie w ML sp. z o.o. technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Wartość projektu: 8 666 277,72 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 PLN
Beneficjent: ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt unijny


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa ML SP. Z O.O.

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 287 200.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 143 600.00 PLN
Beneficjent: ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt unijny

Poprzedni projekt:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Cel projektu: : Wdrożenie w ML sp. z o.o. technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Planowane efekty: Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

  • Wartość projektu: 8 666 277,72 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 PLN

Projekty unijne

Poprzednie projekty:

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania regranulatu o podwyższonej homogeniczności z zadrukowanych, trudno przetwarzalnych laminatów folii poprodukcyjnej PP/PE

Cel projektu: Celowe zagospodarowanie trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwarzania trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

  • Wartość projektu: 10 909 090,92 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 PLN

Projekty unijne


ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia produkcji modułowego systemu do utwardzania i stabilizacji gruntu

Cel projektu: uruchomienie produkcji modułowego system do utwardzania i stabilizacji gruntu.

Efekty: W wyniku realizacji projektu nr POIR.03.02.01-28-0028/19 do oferty został wprowadzony modułowy system utwardzania i stabilizacji gruntu. Nowy produkt posiada unikalną konstrukcję, dzięki której uzyskaliśmy wzrost stabilizacji gruntu, antypoślizgowość, wzrost wytrzymałości a także posiada zdolność gromadzenia wody opadowej. Wdrożony produkt w 100% pochodzi z recyklingu poprodukcyjnych odpadów.

Wartość projektu:  17 056 800,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 986 920,00 PLN

Projekt unijny


W 2014 r. otrzymujemy wsparcie na realizacje projektu: Wzrost konkurencyjności PPHU ML poprzez zwiększenie proekologicznej produkcji regranulatów. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Projekty unijne


W 2013 rozpoczynamy realizacje projektu: Wdrożenie nowej techonologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadów trudnoprzetwarzalnych w ramach działania 4.3 Kredyt Techonologiczny, oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwo POIG 2007-2013 przy wsparciu instytucji pośredniczącej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego.


W 2013 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na działanie 6.1: Paszport do Exportu.
„DOTACJE NA INNOWACJE”


Kolejna inwestycja dokonana w 2011 roku dofinansowana została ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013.


Firma dokonała nowej inwestycji w 2008 r., która została sfinansowana środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach programu SPOWKP 2.2.1