KONKURS „Kwietne aranżacje ogrodu”

 

📣WYNIKI

Z ogromną radością ogłaszamy zakończenie konkursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy niezwykłych rabat i niesamowitej pasji do roślin. Dziękujemy za podzielenie się swoimi pięknymi ogrodami i trzymamy kciuki za dalszą rozwój kwiatowych kompozycji!
Ponieważ otrzymaliśmy bardzo dużo zachwycających, pomysłowych i pełnych pasji aranżacji po raz kolejny postanowiliśmy zwiększyć liczbę finalistów oraz dodać nagrody pocieszenia – tak to już z nami przy konkursach bywa 😊

Lista zwycięzców: Aleksandra Garus, Bożena Tomczyk, Danuta Lonser, Edyta Kalicińska, Greta Ulaszek, Justyna Kierońska, Magdalena Fedor, Magdalena Zeglen, pinka3108, Klaudia Kozłowska, Agnieszka Rowka
Nagrody pocieszenia (skrzynka na narzędzia) trafiają do: Lidia Gorecka, Monika Szczyra oraz Piotr Bloch.
Wszystkim serdecznie gratulujemy udziału i zachęcamy do śledzenia naszego profilu (aby nie przegapić kolejnych konkursów 😊 )

Osoby nagrodzone prosimy o przesłanie pod adres marketing@stellagreen.pl danych do wysyłki (imię i nazwisko, adres oraz telefon).

 

KONKURS

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie „Kwietne aranżacje ogrodu”, który ma na celu nagrodzenie najpiękniejszych i najkreatywniejszych aranżacji kwietnych rabat w ogrodach. Konkurs skierowany jest do wszystkich entuzjastów ogrodnictwa, niezależnie od poziomu doświadczenia.

Do wygrania 10 zestawów „palisada ogrodowa 3,14 m + rękawiczki”😊

 

 

Zasady konkursu na Instagramie:

 1. Umieść pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe: „jakie kwiaty są najlepsze na rabaty?”
 2. Udostępnij nasz post konkursowy w swojej relacji i oznacz tam nasz profil.
 3. Zrób zdjęcie swojej kwietnej rabaty i prześlij mailem na adres marketing@stellagreen.pl

Konkurs trwa od dnia 5.07.2023 godz. 12.00 do 22.07.2023 godz. 23:59 – wtedy wyłonimy 10 zwycięzców najpiękniejszej i najbardziej kreatywnej rabaty kwiatowej. Będzie nam bardzo miło, jeśli również zaobserwujesz nasz profil 😊

Konkurs ma na celu promowanie ogrodnictwa, kreatywności i pasji do tworzenia pięknych ogrodów. Zachęcamy do udziału i zapewniamy, że będzie to wspaniała okazja do podzielenia się swoją pasją oraz zdobycia praktycznych nagród. Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE Z DNIA 05.07.2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest ML Sp. z o.o., z siedzibą ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram.
 7. Konkurs jest prowadzony na profilu stellagreen_pl (https://www.instagram.com/stellagreen_pl/).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram; które poprzez uczestnictwo zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagramu;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram.

 

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla 10 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodą jest zestaw palisady ogrodowej 3,14 m Stella Green + rękawiczki.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram, na profilu stellagreen_pl (https://www.instagram.com/stellagreen_pl/) oraz na stronie internetowej www.stellagreen.pl
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/stellagreen_pl/
 2. Dodatkowo informację o konkursie wraz z regulaminem Organizator zamieści na swojej stronie internetowej pod adresem stellagreen.pl (blog)
 3. Konkurs trwa od dnia 5.07.2023 godz. 12.00 do 22.07.2023 godz. 23:59.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. Umieszczenie pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe: „jakie kwiaty są najlepsze na rabaty?”
 3. Udostępnienie postu konkursowego przez uczestnika w swojej relacji i oznaczenie profilu organizatora.
 4. Zrobienie zdjęcia konkursowego swojej kwietnej aranżacji i przesłanie go mailem na adres marketing@stellagreen.pl

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. Dodatkowym atutem będzie umieszczenie na zdjęciu produktów Stella Green.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 10 zwycięzców.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej w formie maila zwrotnego w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na profilu Instagram stellagreen_pl oraz na stronie internetowej www.stellagreen.pl (blog)
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na profilu Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 8. imię i nazwisko
 9. adres korespondencyjny
 10. numer telefonu
 11. adres mailowy
 12. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 13. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 14. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych, Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. W momencie przesłania Organizatorowi, na zasadach określonych w Regulaminie, Formularza przez Uczestnika – Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony, na korzystanie z przygotowanej przez Uczestnika fotografii będącej zgłoszeniem konkursowym, na polach eksploatacji wskazanych poniżej.
  2. Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na następujących polach eksploatacji, w zakresie, w jakim mają one miejsce w ramach działalności Organizatora:
 1. używanie utworu lub jego egzemplarzy, w dowolnej formie i dowolny sposób, w tym zwłaszcza wykorzystywanie fotografii lub jej opracowań w celach marketingowych związanych z działalnością Organizatora, w tym zwłaszcza w Internecie, materiałach drukowanych, ofercie Organizatora;
 2. opracowywanie, przystosowywanie, zmiany układu utworu lub jakiekolwiek inne zmiany czy modyfikacje w utworze lub jego egzemplarzy;
 3. prawo do przystosowywania lub modyfikowania funkcjonalności utworu (w tym jego egzemplarzy);
 4. prawo do wykorzystania utworu, jego egzemplarzy lub ich graficznego przedstawienia dla celów promocji, marketingu i reklamy, w dowolny sposób i w dowolnej formie, w tym rozpowszechnianie fotografii za pośrednictwem dowolnych mediów, a w szczególności sieci Internet;
 5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. f.- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. W ramach udzielenia licencji do utworu zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Uczestnik udziela Organizatorowi także prawa do wykonywania praw zależnych do utworu lub jego egzemplarzy oraz udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi.

 

 1. W przypadku nagrodzonych Uczestników, Organizator nabywa prawa autorskie do fotografii zgłoszonych przez tych Uczestników zgodnie z postanowieniem art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Przeniesienie praw autorskich następuje na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
 2. Przesyłając Formularz Uczestnik oświadcza, że jest autorem fotografii wysyłanej w ramach Konkursu, ma wszelkie prawa do przesyłanej przez siebie fotografii, i że nie jest ona ograniczona żadnymi prawami osób trzecich.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie i przesłana listem poleconym na adres Organizatora. Organizator zaleca, żeby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać dane identyfikujące zgłaszającego reklamację.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 🙂