Dotacja „Moja woda” na budowę parkingu, podjazdu lub drogi dojazdowej

Rozpoczęła się kolejna odsłona programu o nazwie „Moja woda”. W ramach nowej edycji uczestnicy programu otrzymują większe dotacje na instalowanie systemów do zbierania i przechowywania wód opadowych. Jak podkreśla resort klimatu i środowiska, dostępne fundusze można również przeznaczyć na mniejsze projekty związane z poprawą gospodarki wodnej.


Od 3 sierpnia 2023 r. w trzeciej edycji programu „Moja woda”, dostępne są środki finansowe na projekty mające na celu zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości objętej inicjatywą. Działaniem tym ma być zmagazynowanie deszczówki lub wód topniejących na terenie nieruchomości, co skutkuje uniknięciem odprowadzania tych wód poza jej granice (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej, rowów drenażowych prowadzących poza obszar nieruchomości, terenów sąsiednich, ulic i placów).

 

Dla kogo jest program „Moja woda”?

Odbiorcami są indywidualne osoby fizyczne, które pełnią rolę właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, na których znajdują się domy jednorodzinne. Warto zaznaczyć, że nie przewiduje się wsparcia dla nieruchomości, które już wcześniej otrzymały dofinansowanie z tego programu.

Jeśli nieruchomość posiada wielu właścicieli, osoba składająca wniosek musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek w imieniu grupy może złożyć jeden ze współwłaścicieli, jednakże musi on dołączyć pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych współwłaścicieli. Taki wymóg wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowo, w regulaminie programu „Moja woda” precyzuje się, że „domem mieszkalnym jednorodzinnym” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie Budowlanym rozumie się budynek samodzielny lub będący częścią zabudowy bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, przeznaczony do celów mieszkalnych. Może on zawierać maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy, którego łączna powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku.

Jakie jest dofinansowanie w programie „Moja woda”?

Wypłacana w formie bezzwrotnej dotacja może wynieść nawet 6000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup, montaż i uruchomienie instalacji na jedno przedsięwzięcie.

Jak wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, minimalna kwota inwestycji zakwalifikowanej do inicjatywy „Moja woda” to 2000 zł. Zatem, jeśli suma wszystkich kosztów kwalifikowanych przykładowej inwestycji w całości wyniosłaby wskazaną kwotę minimalną, beneficjent otrzyma dofinansowanie w wysokości 1600 zł, czyli 80% z 2000 zł.

Na co przysługuje dofinansowanie w programie „Moja woda”?

W ramach inicjatywy można składać wnioski na dofinansowanie do:

  • gromadzenia wód opadowych (np. zbiorniki szczelne, oczka wodne)
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – zielone dachy,
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie – np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych
  • wykorzystania zebranej deszczówki (np. pompy, filtry, zraszacze),
  • zbierania wód opadowych (np. łapacze, rury).

 

Obraz

SWOBODNY DRENAŻ PARKINGU Z KRATKĄ STELLA GREEN – zgodne z wymogami programu „Moja woda”

 

Kratki STELLA GREEN, powszechnie znane również jako kratki ekologiczne lub kratki parkingowe, zostały stworzone z myślą o wzmocnieniu i utrzymaniu stabilności podłoża. Współdziałają z naturalnym przepływem wód opadowych i topniejących, a także zachowują istotne tereny biologicznie czynne. To oznacza, że na obszarach takich jak parkingi, podjazdy do garaży czy drogi wjazdowe wykorzystanie kratki Stella Green umożliwia swobodne absorbowanie deszczu i topniejącego śniegu w grunt, jednocześnie skutecznie eliminując powstawanie błota oraz kałuż.

Kratki mogą być wypełnione kruszywem lub ziemią z trawą. Dzięki szerokiemu zastosowaniu doskonale sprawdzą się między innymi na parkingach publicznych (osiedla, hotele, centra handlowe) oraz przydomowych miejscach postojowych, drogach dojazdowych i przeciwpożarowych (zgodnie z wymogami UE), ścieżkach pieszych i rowerowych, zewnętrznych siłowniach oraz jako wzmocnienie zboczy, skarp, brzegów rzek i stawów. (Więcej o produkcie)

 

Gdzie składać wnioski do programu „Moja woda”?

Wnioski o uzyskanie finansowania z inicjatywy „Moja Woda” odbywa się poprzez skierowanie podania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioski te uwzględniają dokładny adres nieruchomości, na której ma być realizowany projekt.

Dokumenty składamy za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą Portalu Beneficjenta. Alternatywnie wniosek można również złożyć w formie papierowej, dostarczając go osobiście do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kiedy składać wnioski do programu „Moja woda”?

Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Zarząd WFOŚiGW może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków.