KONKURS!!! „Prezent do paragonu”

 

Już dziś pomyśl o swoich rabatach i zaopatrz się w PALISADĘ OGRODOWĄ PA27 lub PA80 – nowość od Stella Green

Nadchodzi wiosna i związane z nią wiosenne porządki! Przy pomocy palisad ogrodowych Stella Green wytyczysz ścieżki, łuki oraz efektownie oddzielisz rabaty od reszty ogrodu.  Aby pomóc Wam w tych przyjemnych – aczkolwiek wymagających odpowiedniej organizacji pracy – zadaniach, Stella Green do paragonu za palisady ogrodowe (PA 80 lub PA27) dokłada ZESTAW 3 SKRZYNI NARZĘDZIOWO – OGRODOWYCH … GRATIS!

To takie proste… zrób zakupy, prześlij zdjęcie/scan paragonu i odbieraj nagrody 😊

Nie zwlekaj – nagrodę otrzyma aż 25 osób.

 

 

Do wygrania zestaw 3 skrzynek do szerokiego zastosowania.

Przewidujemy 25 zwycięzców

Konkurs trwa od dnia 07.04.2023 do 31.05.2023 godz. 23:59

 

 

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „Prezent do paragonu”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”), jest ML Sp. z o.o., z siedzibą ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie Stella Green –www.stellagreen.pl oraz za pośrednictwem portalu Facebook https://www.facebook.com/Stella-Green-ekologiczne-produkty-przyszłości316137905431893/
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które poprzez uczestnictwo zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla 25 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodą jest zestaw (3 szt.) skrzynek ogrodowo-narzędziowych (bez wyposażenia).
 3. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie internetowej www.stellagreen.pl oraz na portalu Facebook, na profilu Stella Green – ekologiczne produkty przyszłości
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Oficjalną informację o konkursie wraz z regulaminem Organizator zamieści na swojej stronie internetowej pod adresem www.stellagreen.pl
 2. Dodatkowo informacja o konkursie zostanie zamieszczona w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Stella-Green-ekologiczne-produkty-przyszłości316137905431893/
 3. Konkurs trwa od dnia 07.04.2023 godz. 12.00 do 31.05.2023 lub do wyczerpania zapasów.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 1. Przesłanie na adres marketing@stellagreen.pl zdjęcia lub skanu paragonu, na którym widnieje pozycja potwierdzająca zakup palisady ogrodowej marki Stella Green.
 2. wstawienie pod postem konkursowym https://www.facebook.com/Stella-Green-ekologiczne-produkty-przyszłości316137905431893/  komentarza w postaci „ZAKUP ZROBIONY – PARAGON WYSŁANY 😊”

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina wpłynięcia emaila na adres marketing@stellagreen.pl).
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Fanpage Stella Green – ekologiczne produkty przyszłości oraz na stronie internetowej www.stellagreen.pl po zakończeniu konkursu.
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych, Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie i przesłana listem poleconym na adres Organizatora. Organizator zaleca, żeby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać dane identyfikujące zgłaszającego reklamację.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 🙂